2017 louis vuitton handbags outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet online
louis vuitton handbags usa sale
louis vuitton handbags uae sale
louis vuitton handbags germany sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags uk sale
louis vuitton handbags outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags uk sale
louis vuitton handbags 2017 usa outlet
louis vuitton handbags germany sale
louis vuitton handbags outlet france
louis vuitton handbags 2017 outlet
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
2017 louis vuitton handbags outlet sale
zakon.pl

wybierz województwo
wydarzenia za granicą
wybierz diecezję
wybierz datę
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach wpisz swój email
 powrót
Siostry Wspólnej Pracy, ZSNM
zobacz zapowiedzi dot. tego zakonu

Dane teledresowe | Historia | Założyciel

Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi formowało się w trudnym okresie dziejowym pod zaborem rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku. Powstawało ono stopniowo, ponieważ na przeszkodzie stał ukaz carski z 1864 r. zabraniający tworzenia takich wspólnot. Początek Zgromadzeniu dała gromadka pobożnych panien pracujących w krawieckim zakładzie pod nazwą "Firma Wojniewicz-Rakowska" we Włocławku przy ul. Brzeskiej. Osoby te (Józefa Ginter, Franciszka Wojniewicz-Rakowska, Anastazja Lebiedzińska, Karolina Łukasiewicz i Stefania Ginter), kierowane miłością do Boga, 10 kwietnia 1889 r. spisały umowę, zobowiązując się do życia wspólnego, na wzór życia zakonnego - do wspólnej pracy, wspólnotowego podziału dobrami materialnymi i podporządkowania się wybranej przełożonej. Nie mogły tego ujawnić ze względu na represje ze strony rządu zaborczego. Duchową opiekę roztaczał nad nimi O. Ksawery Sforski OFM, miejscowy franciszkanin. Za ich staraniem w końcu 1910 r. rząd ówczesny zarejestrował Ustawę Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy rz.-kat. wyznania w mieście Włocławku, a zatwierdził 4 stycznia 1911 r. Prezeską została Franciszka Rakowska. W tymże roku Stowarzyszenie nabyło nieruchomość przy ul. Mickiewicza (obecnie Orla), gdzie znajduje się dom generalny Zgromadzenia.
W niedługim czasie (2 grudnia 1911 r.) zmarł o. Ksawery Sforski. Opiekę nad Stowarzyszeniem przejął ks. Wojciech Owczarek (od 1918 r. biskup sufragan włocławski), który w 1913 r. został prezesem Stowarzyszenia. Myślał on o przekształceniu Stowarzyszenia w zgromadzenie zakonne. Napisał ustawę (opartą na prawie kanonicznym i regule św. Augustyna), zatwierdzoną najpierw przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (17 października 1922), a następnie przez ówczesnego ordynariusza włocławskiego biskupa Stanisława Zdzitowieckiego dekretem z dnia 27 października 1922 roku. Dzięki tym aktom żyjące od dawna duchem rad ewangelicznych Stowarzyszenie zostało przekształcone we wspólnotę zakonną, której hasłem jest zawołanie benedyktyńskie: "Módl się i pracuj". Od samego początku Patronką Zgromadzenia jest Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta (stąd nasza nazwa).
Działalność Zgromadzenia była odbiciem ówczesnych dążeń Kościoła i potrzeb odrodzonej Ojczyzny. Obejmowała prace społeczne, oświatowe, wychowawcze, charytatywne ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb parafii, a także niesienie pomocy samotnej kobiecie i troskę o właściwą farmację młodzieży żeńskiej. Pobudką, która mobilizowała siostry do pełnej poświęcenia pracy, była dewiza Założyciela: "Tak gorliwie spełniać każdą czynność, jakby zależała od niej nasze zbawienie - owszem, świata całego!" Wkrótce nadeszły lata wojny. Zgromadzenie liczyło wówczas 214 sióstr w 13 domach. Prawie wszystkie placówki znalazły się na terenie tzw. Kraju Warty. Siostry w dużym stopniu rozproszone, musiały borykać się z trudnościami. Aby zaradzić biedzie, przedostawały się do Generalnego Gubernatorstwa, tam zakładały placówki i zakłady rękodzielnicze.
Po wojnie władze komunistyczne stosowały różne represje wobec Zgromadzenia: przejmowano grunty, pensjonaty, zamykano przedszkola, zwalniano z pracy, wstrzymano rozpoczętą budowę domu, uniemożliwiano prowadzenie pracowni rękodzielniczych i związanych z nimi kursów zawodowych, odmawiano ubezpieczeń społecznych, utrudniano korzystanie z nauki w szkołach państwowych, więziono siostry, nakładano olbrzymie podatki.
W okresie posoborowym Zgromadzenie jeszcze bardziej rozszerzyło swoją działalność na teren parafii, podejmując różnego rodzaju prace, szczególnie katechizację dzieci i młodzieży. Od roku 1970 Zgromadzenie nasze rozpoczęło swoją działalność poza granicami Polski. Ważnym etapem w rozwoju Zgromadzenia było otrzymanie w 1983 roku praw papieskich, co zostało potwierdzone przez Kongregację so spraw Zakonów i Instytutów Świeckich dekretem z dnia 15 sierpnia 1983 roku. W tym też roku dokonano renowacji Konstytucji Zgromadzenia.
W 1988 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Założyciela, bpa Wojciecha Owczarka.
Zadaniem wspólnoty jest całkowite oddanie się Bogu na własność, poświęcenie się Jego służbie i dążenie do świętości oraz zgodnie z charyzmatem pomoc Kościołowi w różnych pracach apostolskich. Siostry od Niepokalanej Maryi pracując dla dobra Kościoła we współczesnym świecie, pragną być wierne ostatnim upomnieniom swego Założyciela, które skierował da nich w przeddzień śmierci.
Dziś jesteśmy Zgromadzeniem apostolskim, habitowym, o ślubach publicznych i na prawie papieskim.
Cechy charakterystyczne naszej wspólnoty:
Nadprzyrodzone umiłowanie pracy i niezwykła w niej pilność. Praca tak pojęta ma stać się dla nas środkiem własnego uświęcenia, ubogacenia osobowości i współdziałaniem ze Stwórcą w doskonaleniu świata.
Zdobywanie cnót: cichości, pokory i prostoty, jako upodobnienie do Chrystusa, który wzywa: "Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca"
Naśladowanie Niepokalanej Maryi, która jest pełna łaski i pogromicielką mocy ciemności. Jest dla nas wzorem oraz potężną obroną w codziennej walce i pomocą w drodze do Boga.

 

 

- - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - -

 

III Sesja XV Kapituły Prowincjalnej Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

Włocławek, instalacja relikwii bł. Jana Pawła II

Bracia Pocieszyciele rozpoczęli „Rok Łaski od Pana” - Jubileusz 90 lecia.

Trzebinia, inauguracja trzeciej edycji Roku Odnowy Duchowej

Trzebinia, inauguracja dwuletniej Szkoły Formatorek Zakonnych 2011/2013


O serwisie | Kontakt